Medlemskap

Förbundet för samiska rättigheter, samisk rättshistoria och historia

Nu kan alla bli medlemmar i Samiska Rättsförbundet, privatpersoner kan nu gå med som stödjande medlemmar.


Medlemsavgift för år 2019


100 kr för enskild same

50 kr för samisk ungdom under 25 år

Minst 100 kr för stödjande enskild medlem


Valfritt belopp för samiska organisationer/föreningar.

Nya medlemmar: fyll i formuläret med namn, adress, e-postadress och gärna telefonnummer.


Medlemsavgiften sätts in på


Bankgiro 5733-2454Medlemskap


Berättigade till medlemskap i förbundet är personer hörande till den samiska befolkningen samt övriga privatpersoner som stödjande medlem.

Medlemskap erhålls genom att fullt betald medlemsavgift erlagts.


Hedersmedlemskap


Hedersmedlemskap kan meddelas av landsmötet till medlemmar som har gjort sig särskilt förtjänta. Hedersmedlemmar erlägger icke medlemsavgift men har samma rättigheter och plikter som enskilda medlemmar enligt denna paragraf.


Hedesmedlemmar som finns i förbundet är:

Jur. Dr, Kajsa Korpijaako-Labba - Finland

Jur. Dr.och Juris Professor Sergei Marochkin

Framlidne Advokat BrunfelderStödjande medlemskap för föreningar och sammanslutningar


Berättigade till stödjande medlemskap i förbundet är samiska föreningar och sammanslutningar vars stadgar och ändamål inte strider mot Samiskt Rättsförbunds målsättning.

Sådan medlem kallas stödjande medlem.

Ansökan om medlemskap i och utträde ur Samiskt Rättsförbund enligt denna paragraf skall ske skriftligt och avgöras av landsmötet.


Utträde och Uteslutning av medlem


Medlem som inte uppfyller dessa stadgar eller på annat sätt handlar i uppenbar strid med Samiskt Rättsförbunds intressen kan av styrelsen uteslutas ur Samiskt Rättsförbund.

Utträde ur Samiskt Rättsförbund på egen begäran före medlemstidens utgång skall ske skriftligt.