girjas

Förbundet för samiska rättigheter, samisk rättshistoria och historia

Samerna vann för första gången mot staten


Datumet onsdag den 2 februari 2016 kommer att bli ett märkesdatum i den samiska historien. Det var första gången som det samiska folket vann ett mål mot svenska staten. Det var datumet som Gällivare tingsrätt meddelade dom, i det så kallade Girjasmålet, att samerna har ensamrätt till småviltjakt och fiske i Sameland.


Domslutet var väntat att samerna har historiska rättigheter till land och vatten inom sameområdet. Det har varit näst intill omöjligt för domstolen att inte ta hänsyn till att samerna har urminnesrätt i samernas egna landområden.


Staten har nu tre veckor på sig att överklaga Gällivare tingsrätts dom till Hovrätten. Med hänsyn till svenska statens tidigare hållning att samiska rättigheter i Sameområdet är obefintliga förväntas att staten kommer att överklaga domen och att det kommer att ta år innan samiska rättigheter slutligen avgörs i Högsta Domstolen. Dock är det att förvänta att samerna även vinner i högre instanser.


Gällivare tingsrätts dom innebär att Sametinget bör inleda en utredning och förslag på hur samiska rättigheter och beslut över samiska rättigheter i Sameområdet bör förvaltas, samt hur en egen samisk förvaltningsordning bör upprättas.


Gällivare tingsrätts dom innebär också att Sametinget bör överväga att prioritera samisk rättsforskning i sin bidragsgivning för att förstärka samisk bevisföring i kommande rättegångar om samiska rättigheter till land och vatten.


Gällivare tingsrätts dom innebär dessutom att Sametinget bör överväga att prioritera samiska organisationer som arbetar för samiska rättigheter i sin bidragsgivning. Det har nu visat sig att en samisk rättskamp är möjlig.


Gällivare tingsrätts dom innebär att det är möjligt att vinna över staten i mål som har med samiska rättigheter inom Sameområdets sida att göra. För samisk del bör man nu beakta möjligheter att hävda såväl äganderätt som nyttjanderätter inom Sápmi i kommande rättegångar.