Regeringens arbete

Förbundet för samiska rättigheter, samisk rättshistoria och historia


Oavgjort i Halvtid- Nu gäller det!

Rapport från FN:s MR råds Granskning  av 14 stater


Bakgrund

Regeringen, genom Kulturdepartementet, har den 22 mars inbjudit företrädare för civilsamhället

till möte och information om den strategi som regeringen antagit för det nationella arbetet med de mänskliga rättigheterna(MR).

Sverige har erhållit, som en av 14 stater, och accepterat de rekommendationer som FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter (UNHRC) angett i sin granskning som startade 2015.

Den utarbetade strategin utgör en halvtidsrapport och ska ange om Sverige är på rätt väg i det arbete som följer av konventionsåtaganden, exempelvis. FN stadgar, Lissabonfördraget(EU), ILO-konventionen , samt andra sedvanerättsliga normer och internationellt bindande folkrättsliga beslut.

Regeringen vill med detta möte engagera civilsamhället i arbetet med detta.


Utgångspunkt-- Du Har Ingen Rätt ?

När bristen på följsamhet till fördragstexten åberopas, då främst i samband på kravet på effektivitet och direkt effekt för den svenske medborgaren anförs att detta är Regeringens ansvar och orsaken är den ” Svenska Dualistiska Synen”  på mänskliga rättigheter, den så kallade ” Uppsalaskolan” .

Vad innebär då denna skola för oss som medborgare?

I praktiken innebär den att du som medborgare diskrimineras när de mänskliga rättigheterna (MR) åberopas av dig.

Du har ingen rätt att påkalla konventionsåtaganden, åberopa dessa i myndighetsutövning eller genom domstol få dessa att gälla för dig- om inte Regeringen tycker att det är lämpligt.

Detta var en medveten bortskrivning av dina grundläggande fördragsenliga rättigheter i samband med införandet av Europakonventionen , (prop. 1993:94 117 se sid 35-38 samt 53 f.).

Konflikter mellan Europakonventionen och annan svensk lagstiftning ska lösas genom lagtolknings- eller med rättstillämpningsmetoder.


Kafka processer

Här uppstår närmast ett” Kafka” liknande scenario där Regeringen vid varje tillfälle och fråga kan diskutera fram en lösning, som i många fall inte tillgodoser något individ/egendomsskydd ,utan endast lägger mera makt och fullkomlighet hos Myndighet och Regering. Det ena utslaget följer inte det andra men kännetecknande är för utvecklingen blir att individskyddet vare sig det rör egendom eller hälsa görs sig gällande eller beaktas.

Denna ordning faller på sin orimlighet framförallt när det gäller kravet på rättvisa, effektivitet och tillgänglighet är ett av de väsentligaste i hela konventionen.


Det är ingen ide du klagar !

Då också domstolar och andra prövande organ är förbjudna att gå mot beslut i denna

fråga, se Regeringsformen RF 2:23, som infördes samtidigt betyder detta att kravet på tillträde till domstolsförfarande  undanhålles svensken.

Direkt vid införandet av konventionen bryter Sveriges Regering med de centrala delarna i skrivningen  genom att inte tillhandahålla domstolar för opartisk prövning ,inte ange effektiva rättsmedel  samt skjuta frågan om den Svenske medborgarens grundläggande rättigheter långt fram i tiden.


Det har nu gått 25 år sedan Europakoventionen om mänskliga rättigheter undertecknades och skulle ha inlemmats i det svenska systemet .

Kan bara konstatera att hitintills saknar den svenske medborgaren skydd mot kränkningar. Detta gäller då även och kanske tydligast där Staten är motpart.

Rättssystemet har genom politiken satts under press och noggrannheten samt följsamheten fått vika undan. Detta borgar för en  huggsexa i de svenska domstolarna och MR frågor slår ner mycket sporadiskt. Likgiltigheten breder ut sig och rättsordningen upplöses. Rättsstaten är i fara genom att tilltron till systemet undergrävs. Hur kunde sittande Justitieråd  (27 personer) medverka i denna kioskvältare? De borde ha avsatts och nu eventuellt spärras in.

Jag vill hävda att det är Du som person som är ”a prior” i MR sammanhang och varken Regering eller bemyndigade folkvalda eller ställföreträdare kan hindra dig att få din sak prövad på ett rättvist och rättssäkert sätt.


Skyddet började med en generalkränkning.

Införandet av dessa medborgarrättigheter började således med en kränkning av grundläggande skydd för medborgaren. Hur har då regeringen tänkt att återupprätta förtroendet hos medborgaren och ersätta alla de rättsförluster som drabbat folket under dessa 25 år.

Jo lösningen heter samverkan och strukturuppbyggnad. Systematik ska känneteckna fortsatt arbete.

En fristående institution, alternativt del av JO ska arbeta med integrering av MR rättigheterna.

Vi ser fram mot en ny 25-års period där kränkningar och diskrimineringar får fortsätta.

2019  ska FN:s delrapport avges och under 2018 har vi i Civilsamhället möjlighet att tillskriva   MR-Rådet inom FN och där lämna synpunkter.


Kan vi lita på våra folkvalda?

Kärnfrågan handlar här om tillit, ska det ta ytterligare 25 år innan myndighetssverige erkänner den enskilde svenskens rätt enligt konventionsfördragen?

Hur ska alla förluster som enskilda drabbats av under tiden behandlas?

Hur ska upplösningen av rättssamhället stoppas och när tänker Sveriges Riksdag och Regering ge sina medborgare de rättigheter som man undertecknat och utlovat gentemot andra fördragsstater.

 

Samer; Slut Er samman och utkräv Era rättigheter !

Under den tid som kommer är det mycket viktigt att alla gemensamt arbetar för att driva på, ställa frågor och framför allt utkräva de rättigheter som konventionstexten talar om.

Detta gäller särskilt Samerna, vår enda ursprungsbefolkning där rätten till sitt arv, kultur, särart, land och vatten kränkts under drygt 100 år. Viktigt nu är att inte acceptera några ytterligare särbehandlingar där följden blir förlorad rätt till egendom och liv. I förslaget syns inte något som

garanterar ett effektivt införande och rättssäker prövning och detta måste väl vara är ett minimum idag. Det nämns dock ratificeringen av ILO:s konvention 169 samt undertecknandet av Nordiska Samekonventionen.  Men inget av dessa kan ersätta Europakonventionens skrivning och får ej bli substitut för ett effektivt individ- och egendomsskydd.

Kräv kompensation för förluster i myndighetsutövning och rättsförluster i förlorade mål.

Ställ våra folkvalda mot väggen i en rak fråga, varför har vi i Sverige inte samma rättigheter som andra européer?

Hur ska Staten ,som garant för dessa rättigheter, kompensera medborgarna för tiden efter 1994--

och framåt. detta är vad staten anför vid prövningar av konventionsbrotten.

Fortsättning följer.


Thomas Persson

Ordförande  Samiska Rättsförbundet